Wypadek przy pracy przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą opłaca obowiązkowo składkę na ubezpieczenie wypadkowe tak samo jak na ubezpieczenie emerytalne i rentowe a co za tym idzie przysługują mu również świadczenia związane z wypadkiem przy pracy wypłacane przez ZUS. Są to zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, jednorazowe odszkodowanie, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta szkoleniowa, renta rodzinna, dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej, dodatek pielęgnacyjny, świadczenia na pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne.

Za wypadek przy pracy przedsiębiorcy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu podczas wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności pozarolniczej.

W przypadku przedsiębiorcy ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy dokonuje ZUS, do którego należy zgłosić wypadek Nie ma w tym przypadku protokołu powypadkowego, natomiast ZUS sporządza kartę wypadku i ma na to termin 14 dni od daty jego zgłoszenia.

Ustalenia okoliczności wypadku dokonuje się przez:

– zabezpieczenie miejsca wypadku w sposób pozwalający odtworzyć jego okoliczności;

– dokonanie oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych oraz zbadanie warunków wykonywania pracy i innych okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku;

 – wysłuchanie wyjaśnień poszkodowanego, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala;

– zebranie informacji dotyczących wypadku od świadków wypadku;

– zebranie innych dowodów dotyczących wypadku, uznanych za niezbędne.

Istnieją jednak przesłanki negatywne uniemożliwiające otrzymanie takiego świadczenia.

Pierwszą z nich jest zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w dniu, w którym dojdzie do zdarzenia, na kwotę przekraczającą 6,60 zł. W takim przypadku świadczenie nie będzie wypłacane do czasu spłaty całości zadłużenia.

Prawo do świadczeń może się przedawnić !

Przedawni się prawo do

– zasiłku chorobowego;

– świadczenia rehabilitacyjnego;

– jednorazowego odszkodowania;

– świadczeń na pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne,

jeżeli zadłużenie nie zostanie uregulowane w ciągu 6 miesięcy, licząc od dnia wypadku albo od dnia złożenia wniosku o przyznanie tego świadczenia.

Pozostałe przesłanki negatywne to:

– zaistnienie wypadku na skutek umyślnego lub spowodowanego rażącym niedbalstwem naruszenia przepisów o ochronie życia i zdrowia, jeżeli udowodniono, że to była jedyna przyczyna wypadku;

– przyczynienie się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku, poprzez stan nietrzeźwości, lub wpływu środków odurzających czy też substancji psychotropowych.

Przy czym powyższe dwie przesłanki nie dotyczą świadczeń dla rodziny.

Zdarzenia mające miejsce przed rozpoczęciem pracy i po jej zakończeniu (w tym w drodze do pracy i z powrotem) nie są uznawane za wypadek przy pracy. Przedsiębiorca nie otrzyma zatem z tego tytułu świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego.

Na koniec kilka ciekawych tez z orzecznictwa:

  1. Wypadek osoby prowadzącej działalność gospodarczą w czasie dojazdu do siedziby kontrahenta w celu realizacji zawartej z nim umowy jest wykonywaniem zwykłych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i spełnia kryteria kwalifikacyjne wypadku przy wykonywaniu tej działalności, jeżeli cechą charakterystyczną takiej działalności jest dojazd do miejsca wykonywania czynności składających się na tę działalność.
  2. Zdarzenie podczas drogi do siedziby kontrahenta i w samej siedzibie w trakcie dokonywania czynności zawodowych jest wypadkiem podczas wykonywania działalności gospodarczej, gdy działalność gospodarcza polega na dostarczaniu towarów do lokalu odbiorcy i rozliczaniu się z dostawy w tymże lokalu.
  3. Zwykłe czynności związane z prowadzeniem działalności pozarolniczej to czynności podejmowane w ramach działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej, usługowej lub poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż wykonywanej w sposób zorganizowany i ciągły. Chodzi o czynności wynikające ze specyfiki i sposobu wykonywania konkretnej działalności.
  4. Wykonywanie zwykłych (typowych, normalnych), choćby wymagających dużego wysiłku fizycznego, czynności (obowiązków) przez poszkodowanego, który doznał zawału serca w czasie i miejscu wykonywania działalności, nie może być uznane za zewnętrzną przyczynę wypadku przy pracy, gdyż “sama praca” nie może stanowić zewnętrznej przyczyny w rozumieniu definicji wypadku przy pracy, ale może nią być dopiero określona nadzwyczajna sytuacja związana z tą pracą, która staje się współdziałającą przyczyną zewnętrzną.
  5. Wypadek, któremu uległa osoba prowadząca działalność gospodarczą, udając się do miejsca zakwaterowania zapewnionego przez organizatora spotkania biznesowego po zakończeniu biesiady, w czasie której omawiano sprawy współpracy gospodarczej, jest wypadkiem przy pracy podczas wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności pozarolniczej.