Pozew o sprostowanie protokołu powypadkowego.

Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy powołany u danego pracodawcy sporządza nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, nazywany też protokołem powypadkowym.

O tym jak sporządzić protokół z pewnością jeszcze napiszę w artykule dla pracodawców. Kwestie te regulują szczegółowo przepisy prawa. 

Poszkodowany zawsze ma prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym, o czym zespół powypadkowy jest obowiązany go poinformować. Poszkodowany ma prawo wglądu do akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i odpisów oraz kopii.

Jeżeli zgłoszenie zastrzeżeń nie doprowadzi do zmiany zapisów w protokole pozostaje już tylko droga sądowa.

Postępowanie o sprostowanie protokołu powypadkowego toczy się w trybie procesu przed właściwym rzeczowo i miejscowo sądem.  Sądem miejscowo właściwym będzie sąd siedziby pracodawcy bądź miejsca wykonywania pracy.

Jeśli chodzi o właściwość rzeczową konieczne jest ustalenie wartości przedmiotu sporu. Sprawa taka nie zalicza się bowiem do spraw, których rozpoznanie zostało przekazane do sądów rejonowych.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego dominuje pogląd, że sprawa wszczęta w wyniku wniesienia powództwa o ustalenie istnienia lub nieistnienia prawa lub stosunku prawnego o charakterze majątkowym jest sprawą o prawa majątkowe, a żądanie ustalenia, że określone zdarzenie było wypadkiem przy pracy, dotyczy ochrony prawa o charakterze majątkowym.

Ważne i możliwe wbrew niektórym poglądom jest określenie wartości przedmiotu sporu. Wpływa to na właściwość sądu i wywołuje skutki dotyczące dalszej procedury zaskarżania orzeczeń.

W sprawie o ustalenie wypadku przy pracy wartość przedmiotu ustala się zazwyczaj w przybliżeniu na przykład w odniesieniu do wartości ewentualnego roszczenia o jednorazowe odszkodowanie.

Stronami w takim postępowaniu są pracownik lub członek rodziny zmarłego pracownika oraz pracodawca, jako pozwany. 

Musisz pamiętać, że to powód powinien wykazać, że zapisy zawarte w protokole powypadkowym są niezgodne z prawdą i powinny być sprostowane. Powinien on zatem przedstawiać dowody konieczne do sprostowania protokołu. Zazwyczaj tego rodzaju proces opiera się głównie o zeznania świadków i opinie biegłych nie mniej jednak istotne mogą się również okazać dokumenty dotyczące szkoleń BHP, dokumenty dotyczące obsługi maszyn i urządzeń, dokumentacje techniczne itp.

Więc pamiętaj , że sąd nie będzie Cię wyręczał w formułowaniu wniosków dowodowych. Pamiętaj też, że możesz nie mieć możliwości składać wniosków dowodowych na każdym etapie postępowania.

O wnioski dowodowe należy zatem zadbać już na etapie składania pozwu.

Ze wzorem pozwu możesz zapoznać się TUTAJ