Jednorazowe odszkodowanie od ZUS – podstawy.

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku do pracy przysługuje osobie, która jest objęta ubezpieczeniem wypadkowym i doznała stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

W przypadku śmierci wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej odszkodowanie to przysługuje członkowi rodziny osoby zmarłej tj.:

– małżonkowi o ile nie orzeczono separacji,

– dzieciom: własnym, drugiego małżonka, przysposobionym

– dzieciom przyjętym na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuków, rodzeństwa i innych dzieci przyjętych na wychowanie i u trzymanie w ramach rodziny zastępczej

– rodzicom, osobom przysposabiającym, macosze oraz ojczymowi, jeżeli w dniu śmierci prowadzili ze zmarłym wspólne gospodarstwo domowe lub jeżeli zmarły bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania albo jeżeli ustalone zostało wyrokiem lub ugodą sądową prawo do alimentów z jego strony.

Jednorazowe odszkodowanie nie przysługuje ubezpieczonemu, gdy:

wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów bhp, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa

albo

do wypadku doszło w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych lub gdzy ubezpieczony przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku.

Powyższe nie dotyczy wypadków ze skutkiem śmiertelnym.

Wysokość świadczenia zależy od stopnia niesprawności organizmu i wynosi 20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Wniosek o jednorazowe odszkodowanie należy zgłosić dopiero po zakończonym okresie leczenia i rehabilitacji a w przypadku jednorazowego odszkodowania po zmarłym wniosek można złożyć w dowolnym czasie.

W przypadku uszczerbku na zdrowiu jego stopień oceni lekarz orzecznik ZUS, od którego orzeczenia w terminie 14- u dni masz prawo wnieść sprzeciw do komisji ZUS.

Od decyzji przysługuje odwołanie. Odwołanie można wnieść zarówno pisemnie jak i ustnie do protokołu. Odwołanie wnosi się do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję.

Termin do wniesienia odwołania wynosi miesiąc od dnia doręczenia decyzji.

Postępowanie odwoławcze przed Sądem jest wolne od opłat. W trakcie postępowania sądowego należy zadbać o zawnioskowanie o dopuszczenie przez sąd odpowiednich wniosków dowodowych, którymi najczęściej będą opinie biegłych z zakresu medycyny o specjalnościach odpowiadających doznanym obrażeniom.