Renta rodzinna wypadkowa.

Renta rodzinna z ubezpieczenia wypadkowego, przysługuje uprawnionym członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy. Tu sprawa jest w miarę klarowna w takim sensie, że zazwyczaj śmierć osoby poszkodowanej następuje w krótkim czasie od zdarzenia bądź w dniu zdarzenia.

Renta rodzinna z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje także w razie śmierci wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej osoby która pobierała już rentę z tytułu niezdolności do pracy na skutek wypadku przy pracy. Innymi słowy w tej sytuacji umiera rencista, czyli od wypadku upłynął już pewien okres czasu.

Pamiętaj, że nie jest tu istotny moment zgonu. Warunkiem koniecznym do przyznania tego świadczenia jest tak samo jak w pierwszym przypadku związek przyczynowo-skutkowy zgonu rencisty z wypadkiem przy pracy.

Organ rentowy ustala ten związek na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS i/lub na podstawie orzeczenia Komisji Lekarskiej ZUS. Gdy natomiast sprawa trafi do sądu konieczne będzie powołanie biegłego, który oceni czy taki związek istnieje.

WAŻNE: Jak wynika z orzecznictwa renta rodzinna z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje uprawnionym członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy, również w sytuacji gdy znajdował się w stanie nietrzeźwym w czasie zdarzenia pod warunkiem, że nie przyczynił się do zaistnienia wypadku.

Szczegółowe regulacje ww. kwestii znaleźć można w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z dnia 30 października 2002r. Ostatni tekst jednolity opublikowano w Dz.U. z 2019 r. pod poz. 1205.